Error
  • XML Parsing Error at 1:143. Error 9: Invalid character

Az egyesület 2006. január 17-én alakult, 46 f?vel. Létrehozását több tényez? indokolta.

A Határ?r Igazgatóság nagyszámú nyugdíjas rétegét?l egyre több jelzés érkezett, melyb?l egyértelm? igény fogalmazódott meg egy közösségi létforma megteremtésére. Elszigetelteknek érezték magukat, nem volt rendszeres kapcsolatuk egymással és az Igazgatósággal.

Polarizálódva nem találták meg a lehet?ségeket a szabadid? hasznos eltöltésére, a személyiséget éltet? és regeneráló programok szervezésére. Nehéz volt a mozgósításuk az igazgatósági rendezvényekre, de nem rendelkeztek aktuális információkkal a város közéleti eseményeir?l sem. Szerettek volna többet tudni a nyugdíjasok életét meghatározó országos és munkáltatói döntésekr?l, intézkedésekr?l.

Sürget? igényként fogalmazták meg az id?skorú embereket érint? egészségügyi ismeretterjeszt? el?adások szükségességét. Erkölcsi parancsként jelentkezett a határ?r hagyományok ápolása, továbbvitele.

A megalakuló egyesület a fenti elvárásoknak való megfelelést tekintette alapvet? céljának.

Az alakuló ülés Bücs János nyá. h?r. alez-t választotta elnöknek, és mellé 6 f?s elnökséget hozott létre. Az elnök személyében 2012. évben változás következett be: a leköszön? Bücs János helyett Janovics János nyá. h?r. alezredes került megválasztásra. A három évenként megújuló elnökségbe minden ciklusban agilis, a tagságért tenni akaró személyeket sikerült beválasztani. Ugyanez az aktivitás, tettrekészség jellemzi a 80-90 f? között ingadozó tagság többségét. Ennélfogva az egyesületben gazdag, színes tevékenységrendszer valósul meg, mozgalmas közösségi élet zajlik, mely a részletesen kidolgozott, eseménynaptárral kiegészített és a taggy?lés által elfogadott éves programokon nyugszik.

A programban meghatározott feladatokat a havi egyesületi összejöveteleken konkretizáljuk, ahol értékeljük az el?z? hónapban végzett tevékenységeket is. Itt kerül sor a kerek évfordulós születésnaposok köszöntésére és megajándékozására, valamint az adott hónapban névnapjukat ünnepl?kr?l való megemlékezésre. Ezen összejövetelek szolgáltatnak alkalmat a tájékoztatásra. A határrendészeti munka helyzetér?l, a nyugdíjasokat érint? országos és munkáltatói változtatásokról kapnak információkat a résztvev?k. Rendszeresek a betegségek megel?zését célzó egészségügyi el?adások, de számtalan alkalommal hívunk meg a civil szférából el?adókat más jelleg? témák kifejtésére.

Az egyesület minden lehetséges pályázati alkalmat megragad bevételi forrásának növelése érdekében. A pályázatok során elnyert támogatás több százezres nagyságrend?. Az elnyert forrásokat a saját bevétellel együtt m?ködési kiadásokra fordítjuk, de kirándulások alkalmával tagi hozzájárulásra is jut bel?lük.

Évente öt-hat alkalommal veszünk részt országjáró kiránduláson. Az északi és keleti országrész tájainak és városainak nevezetességeit szinte teljes egészében megismertük, de megcsodálhattuk a Parlament és Budapest egyéb látványosságait is. A f?városi kirándulásokat színházlátogatásokkal kapcsoljuk össze. Öt-öt napos kirándulás keretében bejártuk a Székelyföldet és Dél-Erdélyt, felejthetetlen élményekkel gazdagodva. Évente egy alkalommal Erd?bényén élvezzük a "testvér" nyugdíjas klub vendégszeretetét, melyet általában Szent László napján viszonozunk. Egyre nagyobb összekovácsoló tényez?t jelentenek a nyári hónapokban együtt töltött "szalonnasüt?s" alkalmak, télen pedig kártyázás, sakkozás és kötetlen beszélgetés formájában találkozunk egy-egy alkalommal a szokásos havi összejöveteleken kívül.

Egyesületünk háromszor rendez évente táncos összejövetelt, vidámságot csempészve a szürke hétköznapokba. A farsangot disznóvágással, hurka-kolbász vacsorával köszöntjük, ?sszel szüreti bált tartunk, decemberben pedig ugyancsak vígsággal búcsúztatjuk az Ó évet.

Aktívan és maradéktalanul részt veszünk a BEOSZ által szervezett versenyeken, mely szervezetnek 2007-t?l vagyunk tagjai. 2008-tól házigazdái vagyunk a régióhoz tartozó fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületei bowling versenyeinek, melyeken hagyományosan 8 csapat vesz részt. A versenyek szervezése és a vendéglátás egyértelm? elismerést vált ki a megjelentekb?l.

Tevékenységünk homlokterében áll a betegekr?l, hátrányos helyzetbe kerültekr?l való gondoskodás, valamint az elhunyt nyugdíjas bajtársaink iránti végtisztesség megadása. A betegeket meglátogatjuk, másrészt jelzéssel élünk a munkáltató felé csakúgy, mint az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe sodródók esetében.

2007-ben a Határ?rség napja alkalmából kopjafát állítottunk az Igazgatóság udvarán, egy megfelel?en reprezentatív helyen. Itt emlékezünk meg évente a halottak napján az Igazgatóság halottairól, elhunyt bajtársaink temetésén pedig mindig nagy számban veszünk részt, de a búcsúztató beszédet is egy-egy tagtársunk mondja.

2008. január 01-én a Határ?rség beintegrálódott a Rend?rség szervezetébe. A változtatás érzékenyen érintette a nyugdíjas réteget. Megsz?nt a materiális kapocs, fogódzó, amelyet addig fizikai valóságában érzékelhettek.  Nem sz?nt meg viszont a határ?r öntudat és identitás, mely mindig is összetartotta a határ?r nyugdíjasokat. Nemes gesztusként az egyesület megkapta emlékbe a határ?r zászlót, melyet minden ünnepségünkön felhúzunk a kopjafa melletti zászlótartóra. Ezen túl is minden lehetséges módon ápoljuk a határ?r hagyományokat: Szt. László napján határ?rnapi megemlékezést tartunk, részt veszünk a határrendészeti szakmai napon, a rendezvényeken határ?r egyenpólót viselünk, stb.

Az egyesületnek gyümölcsöz? kapcsolata van a Sz-Sz-B. megyei Rend?r-f?kapitánysággal, melyet együttm?ködési megállapodásban is rögzítettünk. A f?kapitányság vezetése maximálisan segíti munkánkat.

Ez az anyagi támogatás mellett els?sorban a rendszeres tájékoztatást, valamint a rendezvényeinken való képviseletet jelenti.  A f?kapitányság rendezvényeire viszont mi is nagy számban mozgósítjuk nyugdíjasainkat.

Egyesületünk aktív részese Nyírbátor város közéletének. Részt veszünk a város valamennyi társadalmi és kulturális rendezvényén /Majális, Bátori Vigasságok, Szüreti felvonulás, Halottak Napja, Bátor Karácsony, Múzeumi Karácsony, Kenyérmezei csata évfordulója, megyei kulturális seregszemle stb./.


Vincze István