Error
  • XML Parsing Error at 1:144. Error 9: Invalid character

Meghittség és féktelen jókedv az évzáró bálon.

(2013. november 23.)

Az adventi és karácsonyi várakozás, a november-december jeles napjairól való megemlékezés és az évértékelés adták a keretét a zenés-táncos összejövetelünknek. Az asztalokon elhelyezett babérkoszorúk és az ötletesen, esztétikusan elkészített mézes sütemények a várakozást, az eljövetelt, míg az ég? lila gyertyák a hitet, reményt és szeretetet, a rózsaszín?ek pedig az örömöt, a beteljesülést szimbolizálták. A résztvev?k hangulata is fokról fokra haladt a meghittségt?l a frivol jeleneteken át a féktelenül áradó jókedv irányába. Janovics János elnök megnyitó beszédében afeletti megelégedettségének adott hangot, hogy a magunk mögött hagyott év a gazdag, színes programok mellett els?sorban a további egymásra találás, a még oldottabb légkör? közösségépítés sikeres esztendeje volt. Gyenes Józsefné ezotérikus leírások, horoszkópok és csillagjelek segítségével humorosan jellemezte a jeles névnapok visel?inek személyiségét. Nagy sikert aratott az "Életet az éveknek" megyei kulturális seregszemlére készül? férfi kórus f?próbaként bemutatott produkciója, a határ?r dalcsokor. Megnevettetett bennünket csattanós jelenetével a Harascsák-Gyarmati duó, a Dóka házaspár 50 évvel megkésett menyasszonytánca közben pedig szem nem maradt szárazon. Az Orbán László tagtársunk által a tombolasorsolásra f?díjként felajánlott karikás ostort ezúttal Gyenes József nyertesnek volt szerencséje megcserdíteni. Ezt követ?en másnapba átnyúló féktelen mulatozás vette kezdetét, melyhez a talpalávalót Pásztor István zenész szolgáltatta, valamennyiünk megelégedésére.
Magasztos pillanatok az egyesületi összejövetelen.

(2013. november 6.)

A monoton, szikár hétköznapokat id?nként felmagasztosítják a különleges ünnepi pillanatok. Ezt a fajta emelkedettséget éltük át a legutóbbi összejövetelünkön. Miközben ugyanis az egyesületünk elnöke örömmel adott tájékoztatást a rendészeti szervek nyugdíjas egyesületeinek régiós pisztoly l?versenyén elért kiváló eredményünkr?l, az elhunyt bajtársainkról való megemlékezés bens?ségességér?l, valamint a házi ultiverseny váratlan fricskáiról és tréfás fordulatairól, addig szemeinkkel a Sándor házaspárra fókuszáltunk. A köztiszteletnek örvend? Sándor Dezs? és kedves párja, Szkiba Mária tagtársaink tudniillik november hónapban ünneplik aranylakodalmukat. Fél évszázada egymás kezébe tették sorsuk alakulását, s kapcsolatukat az egymás iránti önzetlen szeretet és kölcsönös áldozatvállalás az élet minden nehézségén átsegítette, s?t megacélozta. Ha sz?kké vált a jót a rossztól elválasztó ösvény, ?k mindig biztos lábbal jártak a jó oldalon. Tetézte emelkedett hangulatunkat, hogy megköszönthettük Mátrai Zoltánt is születésének 70. évfordulója alkalmából, valamint további 19 tagtársunkat, akik e hónapban ünneplik név- vagy születésnapjukat. Közben felkészültünk az el?ttünk álló feladatokra: a rend?rségi nyugdíjas találkozóra, az MSK-ba tervezett üzemlátogatásra, az évzáró bálra, továbbá az "Életet az éveknek" városi rendezvényen a férfi kórus fellépésére. Az ilyen együttlétek egyidej?leg er?sítik a közösség kohézióját és benne az egyén kiteljesedését.
Elhunyt bajtársaikra emlékeztünk

(2013. október 30.)

Bens?séges ünnepség keretében emlékeztünk elhunyt bajtársainkra a Rend?rség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesít? volt határ?r állománnyal együtt. Janovics János elnök mély érzelmi együtthatókkal kísért ünnepi beszédében méltatta el?deink elhivatottságát, szakmaszeretetét, a Határ?rség iránti feltétlen elkötelezettségét, mely mindenkor fundamentuma volt hazánkban a nyugodt, békés épít? munkának. Hiányuk szívünkbe mar, de össze is kapcsol bennünket. Bels? kohéziót és sajátságos identitást kölcsönöz. Az ünnepség megható momentumaként évtizedes bontásban hangzott el az elhunyt határ?rök neve, beosztása és rendfokozata, az ötvenes évekt?l kezd?d?en. Az emlékükre állított kopjafánál koszorút helyezett el Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere. Koszorúval tisztelgett a Megyei Rend?r-f?kapitányság képviseletében Kanyó Gábor alezredes, a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség részér?l Hajnal Balázs f?hadnagy, valamint az ünnepséget szervez? nyugdíjas egyesület vezetése. A résztvev?k közül számosan rótták le kegyeletüket egy-egy szál virág vagy mécses elhelyezésével. A Nyírbátori Határ?r Kerülethez l962-ben Hajdú- és Békés Megyéb?l sorállományú határ?rnek bevonultak küldöttsége, valamint az obsitosok egykori parancsnokai a bevonulásuk ötvenedik évfordulóján, 2012.évben állított emlékoszlopnál helyezték el a megemlékezés koszorúját. Elhunyt bajtársaink emlékét szívünkben meg?rizzük.
Hajdúsági barangolások

(2013. augusztus 23.)

A hajdúsági megyeszékhely történelmi emlékhelyeit és a Tisza-tavi ökocentrumot vettük célkeresztbe egynapos kirándulás keretében. Monumentalitásával leny?gözött bennünket az ország legnagyobb református temploma, amelyr?l Debrecent "kálvinista Rómának" is nevezik. Kegyelettel teli ünnepélyességet árasztott a hatalmas szószék a két orgonával. A szabadságharcot idézte meg számunkra Kossuth székének látványa. A legkitartóbb résztvev?k a Rákóczi haranghoz vezet? sok-sok lépcs?t is megmászták. Valósággal átszellemültünk a több-száz éves református kollégium, Magyarország és Erdély "világosító lámpásának" falai között, melynek tölgyfalépcs?it Szenci Molnár Albert, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre, Móricz Zsigmond és Szabó L?rinc cip?talpai koptatták. Az ódon iskolapadokban ülve megtudtuk, hogy évente 2000 diák kim?velésén fáradoztak itt a kor legkiválóbb professzorai. A Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen megtekintettük Vincze Andrea amat?r fest? Afrika-tárgyú, egyéni stílusú és ízlésvilágú kiállítását. E sorok írója és szeretett párja meghatódottsággal vegyes büszkeséggel fogadták tagtársaiktól a lányuk alkotásait méltató elismer? szavakat és gratulációkat. Egyedülálló látványosság fogadott bennünket Poroszlón, a Tisza-tavi ökocentrumban. Falai között olyan élményben volt részünk, mintha a tó mélyén sétáltunk volna a 75 féle hazai hal és 15 féle hüll? idilli társaságában. A 30 méteres toronyból pedig pazar kilátás nyílt a teljes Tisza tóra. A múlt m?vel?déstörténeti kincsestára, a jelen m?vészeti irányzata és a mára el?rehozott jöv? ötvöz?dött személyiségünkben harmonikus egységbe ezen az élményekben gazdag kiránduláson, melynek gondos megszervezésében és elismerésre méltó levezénylésében a Fábián házaspár szerzett elévülhetetlen érdemeket.
Id?sek bowlingversenye fiatalos lendülettel

(2013. augusztus 17.)

A hagyományokat folytatva izgalmas bowlingversenyre került sor Nyírbátorban a régiós fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével. A vetélked?re egyesületünk három csapata mellett a Nyíri Honvéd, a Fegyveres Er?k és Rendvédelmi Szervek, valamint a Szabolcs Honvéd M?szaki Hagyomány?rz? nyugdíjas egyesületek neveztek be. A rendezvényt Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere nyitotta meg, ajándékcsomagokkal kedveskedve a versenyz?knek, egyúttal invitálva ?ket a megszépült város látnivalóinak megtekintésére. A néz?k harsány biztatása mellett korukat meghazudtoló ambícióval vetették magukat küzdelembe a résztvev?k. A csapatversenyt a Nyíri Honvéd Egyesület nyerte Nyírbátor I. és II. számú csapatai el?tt. Egyéniben Janovics János /Nyírbátor/ végzett az élen, maga mögé utasítva Béres Miklóst és Török Sándort /mindkett? Nyíri Honvéd/. A legeredményesebb n?i versenyz? díját a nyírbátori Dóka Ferencné vehette át. Az eseménydús nap ízletes ebéd elfogyasztásával és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
Ünneplés-nosztalgiázás-el?retekintés

(2013. augusztus 6.)

A szokásos hétköznapi összejövetelekbe ünnepi motívumok vegyültek az utóbbi együttlétünkkor. Szeretettel és megbecsüléssel köszöntöttük ugyanis a 80. születésnapját ünnepl? Orbán Lászlóné tagtársunkat, akit határ?r-népm?vész férjével együtt szívünkbe zártunk az együtt töltött évek alatt. Tisztelettel köszöntöttük továbbá születésének 75. évfordulója alkalmából Gy?ri András nyugállományú határ?r ?rnagyot, aki kett?s ünnepet ült, hiszen több évtizedes kimagasló ?rsparancsnoki tevékenysége elismeréseként Szent György napon az Országos Rend?r-f?kapitány magasabb rendfokozatba léptette el?. Szívünkb?l szólt az "Éljenek soká..." kezdet? dal. Ezt követ?en kellemes nosztalgiázással idéztük meg a közelmúltban az ?rségben tett kirándulásunk legvidámabb momentumait és feledhetetlen élményeit. Felkészültünk a hónap közepén a rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével tartandó bowling versenyre, melynek hagyományosan mi vagyunk a házigazdái, valamint a poroszlói ökocentrumba tervezett kirándulásunkra. Az ünnepeltek által kínált itókák és finomságok csak tovább fokozták a meghittséget és a jó hangulatunkat.
Határ?rségi relikviák nyomában

(2013. július 26.)

A Határ?rség még létez? ereklyéinek számbavétele állt egyesületünk ?rségi kirándulásának homlokterében. A Janovics János által körültekint?en szervezett és kit?n?en kalauzolt, jó hangulatú esemény a székesfehérvári koronázási emlékpark megtekintésével kezd?dött. A Szent István által alapított , 38 király koronázásának, 14 uralkodó porhüvelyének, valamint a királyi koronának, kincstárnak és levéltárnak otthont adó templom maradványainak látványa az ezredéves múltba vitt vissza bennünket, csakúgy, mint a f?téren elhelyezett országalma szimbolikája. Fejet hajtottunk a hazaszeretet dalosa, a Szózat halhatatlan költ?je, Vörösmarty Mihály emléktáblája el?tt. Emlékezetünkbe véstük az igazságos Mátyás reliefjét. Veszprémben, a királyn?k városában impozáns látványával magával ragadott bennünket az érsekség f?székesegyháza, a Gizella kápolna, a Szentháromság oszlop, továbbá a pompázatos barokk érseki palota. Múzeumfaluban találtuk magunkat a hét halmon épült és a "...szer"-ekkel végz?d? hét települést magába foglaló Szalaf?n, mely a kerített, kontyolt házaival és az emeletes kástukkal szín/ meg?rizte honfoglalás kori településszerkezetét. Jó volt újra végignézni a határ?rök mindennapi életét bemutató skanzent Apátistvánfalván az életh?en berendezett hálókörlett?l kezdve a fegyverszobán és az alkalmazott eszközökön át a lóistállóig. Meghatódva helyeztük el koszorúnkat a h?si halott határ?rök tiszteletére létesített emlékhelyen. Hasonló érzelmi reakciókat váltott ki bel?lünk a körmendi határ?r múzeum ismer?s relikviáinak látványa, melyek között számtalan nyírbátori ereklye is fellelhet?. A k?szegi várban képzeletben Jurisics Miklós maroknyi várvéd? seregének tagjaivá váltunk, akik h?siesen verték vissza a sokszoros túler?ben lév? I. Szulejmán seregét. Maradt id?nk élvezni a szombathelyi Kámori Arborétum különleges ökológiai atmoszféráját és egyedi növényvilágát, els?sorban a rododendron "erd?t", valamint a japán sarlófeny?t. A hazaúton a bámulatos szépség? Festetich kastély gyönyörködtetett bennünket, mely a f?kapuval, a bronzszoborral és a szök?kúttal egyetemben mágnesként vonzotta tekintetünket, betet?zve a négy nap alatt szerzett feledhetetlen élményeket.
Véd?szentünkre emlékeztünk

(2013. június 28.)

Egyesületünk szervezésében I.Lászlóra, a Határ?rség véd?szentjére emlékeztünk a Rend?rség kötelékében ma is szolgálatot teljesít? volt határ?rökkel együtt. Janovics János egyesületi elnök ünnepi beszédében azt a sajátságos identitást és érzelemvilágot emelte ki, mely ma is összekapcsol minden volt határ?rt. Az egyesület által az elhunyt határ?rök emlékére állított kopjafánál koszorút helyezett el Nyírbátor város önkormányzata nevében Balla Jánosné polgármester asszony. Koszorúval tisztelegtek a nyírbátori rend?rkapitányság, valamint a kölcsei, csengeri és nyírbátori határrendészeti kirendeltségek vezet?i vagy helyettesei. Elhelyezték a megemlékezés koszorúit a határ?r nyugdíjas egyesület és a testvér erd?bényei nyugdíjas klub delegáltjai. A nap további részében egyesületünk viszonozta az erd?bényeieknek azt a szívélyes és szeretetteljes vendéglátását, amellyel május végén kitüntettek minket. Közösen megtekintettük a csúcstechnológiára épül? szerszámgép-gyártás folyamatát az MSK-ban, majd magunkba szívtuk Nyírbátor régmúltjának leveg?jét a várostörténeti sétányon végighaladva. Pásztorbotot adományoztunk elnökünknek, szimbolikusan jelezve, hogy továbbra is a gondoskodó gazda szerepének betöltését várjuk t?le. F?próbaként bemutatkozott a nemrég alakult férfi kórusunk, készülve az encsencsi falunap keretében sorra kerül? "Katona-nóta fesztivál"-ra. Az egyéni dalos produkciók után sötétedésig nótáztunk és roptuk a táncot, majd a viszontlátás mellett kölcsönösen elkötelez?dve útjukra engedtük kedves vendégeinket. A másnap megrendezett fesztiválon nagy közönségtapsot kapott kórusunk, igazolva, hogy jó f?próba után is lehet sikeres az el?adás.
Er?södött a határ?r identitás

(2013. június 8.)

A Tiszahát nevezetességeinek megtekintését a határ?r hagyományok ápolásával kötöttük össze egynapos kirándulás keretében. Megragadott bennünket a vajai vár korh?en felújított állapota és rendezett, esztétikus környezete. Visszamentünk az id?ben. Úgy éreztük, hogy II. Rákóczi Ferenc hozzánk is intézi felhívását, mikor kiáltványával az "Istennel a Hazáért és Szabadságért" feliratú zászló alá hívja a "nemeseket és nemteleneket" a labanc seregek ellen. Az arcképekb?l, a korabeli intarziás bútorokból, tárgyi emlékekb?l a 17-19. század szellemisége köszöntött ránk. A vásárosnaményi Beregi Múzeum vaskályha kiállítása, a szövés-fonás, fafaragás kellékei, az évszázadok szorgos munkáját illusztráló keresztszemesek egyként a nehéz paraszti élet lenyomatai voltak. Jót tett a séta Gergelyiugornyánál a háborgó Tisza mentén. Szívünkbe vés?dtek Tákoson a 78 éves Baráth Menyhértné ízesen kiejtett szavai, logikus rendbe szedett ismertet? gondolatai az 1766-ban vessz?b?l és sárból épült, úgynevezett "mezítlábas Notre Dame" híres kazettás mennyezetér?l, a "napfény templomának" korábbi zivataros hányattatásairól. Újból feltámadt bennünk a határ?r büszkeség és identitás a schengeni normák szerint épített barabási határrendészeti kirendeltséget látva, és a nagyszer? eredményekr?l szóló tájékoztatást hallgatva. Megtudtuk, hogy biztonságosan ?rzik a csaknem 36 km. hosszú határszakaszt, sikerrel lépnek fel a tiltott határátlép?kkel és a jövedéki termékek csempész?ivel szemben. Élmény volt m?ködés közben látni a h?kamerákat. A zsúfolt nap programjába belefért a tarpai száraz- és a túristvándi vízimalom megtekintése is. Ezek után nem csodálható, hogy a hazaúton határ?r nótáktól zengett az autóbusz.
Hétköznapi ünnepléseink

(2013. május 7.)

Érzelmekben gazdag egyesületi összejövetel részesei voltunk. Janovics János elnök köszöntötte a májusban név- és születésnapjukat ünnepl?ket, köztük Seres József nyugállományú határ?r dandártábornokot, volt igazgatónkat. Meleg szavak kíséretében nyújtotta át az összetartozást szimbolizáló virágcsokrot az aranylakodalmukat ünnepl? Dóka Ferenc nyugállományú határ?r ezredesnek és feleségének, Botos Erzsébetnek. Szívb?l szállt ajkunkról az "Éljenek soká..." kezdet? dal. A férj meghatódottsággal emlékezett a jóban-rosszban együtt töltött fél évszázadra, megköszönve párjának , hogy mindenkor vállalta a határ?r feleségek néha nem irigylésre méltó sorsát. Ezt követ?en Tarcsa Csaba ezredes, megyei rend?r-f?kapitány méltató szavak kíséretében ?rnaggyá léptette el? a 75. életévébe lépett Gy?ri Andrást, aki l965-l975. között Ágerd?majorban, l975-t?l l981-ig pedig Létavértesen szolgált becsülettel ?rsparancsnokként. A f?kapitány úr egyúttal tájékoztatta az egyesület tagságát a megyében végzett rendészeti tevékenységr?l, a b?nügyi helyzetr?l, különösképpen pedig az idegenrendészeti ügyekr?l, a menekültekkel kapcsolatos kérdésekr?l. Megjegyezte, hogy a f?kapitányság a b?nügyi-felderít? munka eredményességét tekintve országosan a negyedik helyen végzett. Kérte az egyesület segítségét egy határ?r-rend?r múzeum létrehozásához, melyet jó szívvel felajánlottunk. A kohéziót er?sít? rendezvény maradandó élményekkel gazdagított valamennyiünket.
Majális 2013

(2013. május 1.)
Oldott légkör? évértékel?

(2013. március 20.)

Tartalmas, eredményekben gazdag évet hagytunk magunk mögött. Janovics János elnök az egy éve megválasztott elnökség nevében hangsúlyozta, hogy a fokozatosan megteremt?dött oldott légkörben felszabadultak az alkotó energiák, színesebbek, ötletesebbek lettek a rendezvények. A határ?r hagyományokat ápolva megemlékeztünk I. Lászlóról, a volt Határ?rség véd?szentjér?l, Halottak Napján a magunk állította kopjafánál tisztelegtünk elhunyt bajtársaink emléke el?tt, s részesei voltunk az 50 évvel ezel?tt sorállományba bevonult veterán határ?rök emléktábla avatásának. Meglátogattuk a Csengeri Határrendészeti Kirendeltséget, de maradandó érzelmi töltetet nyújtottak az Erdélyben, a Zempléni tájakon, a Bükk-hegység gyöngyszemeiben és az Erd?bényén eltöltött szép napok is. Aktívan és eredményesen vettünk részt a rendvédelmi szervek régiós vetélked?in, a bowling-versenynek pedig mi voltunk a házigazdái. Nagy létszámmal reprezentáltuk egyesületünket a nyírbátori rendezvényeken: a majálison, a Bátor Napokon, a szüreti felvonuláson, a kulturális seregszemlén, az Id?sek Világnapján, a Bátor Karácsonyon. Az egyesületnek kiépített és tartalmában gazdagodó kapcsolata van a Megyei Rend?r-f?kapitánysággal, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével, a Rend?r-Határ?r Nyugdíjas Szövetséggel, továbbá Nyírbátor város önkormányzatával. E jó együttm?ködésnek a fent nevezett szervek delegált képvisel?i hangot is adtak a taggy?lésen. Az egyhangúlag elfogadott jöv? évi program , valamint a vezet?ség és a tagság tettrekészsége garanciáját jelenti a sikeres egyesületi élet folytatásának.
Tiszteljük a n?ket!

(2013. március 5.)

Meghitt ünnepség keretében köszöntötték n?társaikat egyesületünk férfi tagjai. Kifejeztük hálánkat mindazért a szépért és jóért, amelyben odaadó, h? társként, aggódó határ?r feleségként részeltettek bennünket. Janovics János elnök a N?nap történelmi eredetére való visszatekintés mellett az anyai, nagymamai, esetenként a dédanyai szerep önzetlen, viszonzást nem váró betöltéséért is köszönetet mondott. A "Tiszteld a n?ket" cím? verssel annak sürget? szükségességére mutatott rá, hogy a hölgyeket az év minden napján, s a szavakon túl a hétköznapi cselekedeteinkkel is meg kell becsülnünk. Hankóczi Béla, az egyesület korelnöke szarkasztikusan jegyezte meg, hogy ideje lenne már elfelejteni az Éváknak az "?sb?nt", az alma elfogyasztására való "felbujtást". Fábián Károly csipkel?d? iróniával mosta egybe a barátn? és a feleség státusát, kifejezve azonban múlhatatlan szeretetét az anyák, nagymamák iránt. A férfiak által az ?szinte tisztelet jeleként átadott virágok mellett a Hankóczi házaspár minden hölgyet egy gyönyör?en kivarrt köténnyel lepett meg.
Disznótoros télkergetés

(2013. február 22.)

Rendhagyó módon, disznóvágással egybekötött farsangi mulatozás keretében kergettük el a telet és a gonosz, ártó szellemeket. Korán reggelt?l mindenki mozgásban volt. A férfi csapat a hentes mellett sürgöl?dött. A disznó fogásánál megszületett a "Kesztyüs Józsi" nev? ragadványnév, mert az egyik tagtársunk amiatti félelmében húzott keszty?t, nehogy szagos maradjon a keze. A hölgyek készítették el? a belet, a hagymát, a f?szereket, sütötték a pikáns íz? hagymás vért és a hasaalja szalonnát. Kimagaslóan látta el feladatát a forralt bor-, pálinka- és teafelel?s, fokozva az egész napi, ugratásokkal, froclizásokkal teli vidámságot. Az esti szórakozás alaphangulatát - a Gyenes Józsefné tagtársunk által a farsangi szokások eredetére vonatkozó történeti visszatekintés után - a tréfás jelenetek gazdag tárháza teremtette meg, szellemesen ollózva a "gyermekszájtól" egészen az anyós viccekig. A javakorabeli pompon lányok "elsöpr?" lendületükkel és "légies" szökdeléseikkel magukhoz vonzották a férfitekinteteket, de azon kívül is osztatlan sikert arattak. A "Békegalamb" együttes férfib?l n?vé átlényegült tagjainak egyéni bemutatkozása - melyekb?l a kétes hír? életvitel szarkazmusa áradt -, majd pedig a kissé cammogósra sikeredett körtánca láttán szem nem maradt szárazon. A hurka-kolbász vacsorát követ? féktelen mulatozást csak a tombolasorsolás szakította félbe, melynek f?díját, az Orbán László határ?r-népm?vész tagtársunk által felajánlott karikás ostort ezúttal Petrika Jánosnénak sikerült megnyerni. A cserdítés lehet?ségét - többszöri próbálkozás után - átengedte a férfiaknak.