Error
  • XML Parsing Error at 1:136. Error 9: Invalid character

?rsök, kirendeltségek, objektumok egykor és ma.


Tisztelt Olvasó!

A Határ?rséget 2008. január 1-én integrálták a Rend?rség szervezetébe. Ezzel az aktussal a magyar államisággal egyid?s szervezet megsz?nt létezni.

A határ?r nyugdíjas egyesületnek erkölcsi és hivatásbeli kötelessége felmutatni és áthagyományozni azokat az értékeket, amelyek révén a szervezet mindenkor közmegbecsülést tudott magának kivívni.

Ez alkalommal arra teszünk kísérletet, hogy fényképalbummal bemutassuk azt a hatalmas változást, amely - a schengeni követelményeknek való megfelelés igényével - az uniós csatlakozás és az integráció közötti id?szakban az objektumok építése, korszer?sítése terén bekövetkezett.

El?tte nagy vonalakban tekintsük át az Igazgatóság történetét.
Az igazgatóság jogel?dje a Debreceni Honvéd Kerület-parancsnokág területén l945-ben alakult meg. A Honvéd Határ?rség létrehozása után itt m?ködött a 14. határvadász zászlóalj. 1950-ben megalakult a nyírbátori Határ?rkerület, mint nyolcadik kerületparancsnokság. A zászlóaljakat megszüntették, a kerület közvetlen alárendeltségébe kerültek az ?rsök, a forgalom ellen?rz? pontok és a közvetlen századok.

1990. végén a kerület igazgatósággá alakult, megkezd?dött a felkészülés a hivatásos szolgálat bevezetésére. Több ?rs megsz?nt, és létrejöttek a határ?rizeti és határforgalmi kirendeltségek. A sorállományt l993-tól a határátkel?helyeken, 1996-tól a zöldhatáron is felváltotta a hivatásos állomány. 1994-ben megnyílt a közösségi szállás, 1995-ben megalakult három határvadász század. A korábbi kirendeltségek helyén a 2004-es átszervezés során 8 határrendészeti kirendeltség alakult: Létavértes, Nyírábrány, Csenger, Nyírbátor, Kölcse, Beregsurány, Barabás, Záhony.

Az igazgatóság közel 2.000 f?vel 307 kilométer hosszúságban ?rizte román, ukrán és szlovák viszonylatban az államhatárt. Az igazgatóság illetékességi területén 9 közúti, 3 vasúti és 2 légi átkel?hely m?ködött.A román határszakaszon 2007-t?l , Románia uniós csatlakozásától egymegállásos ellen?rzési rendszert vezettek be. Az ukrán határszakaszon, mint az Európai Unió küls? határán, a schengeni el?írásoknak megfelel? ellen?rzési rendszer került kialakításra.

1998-tól, a sorállomány végleges kivonásától kezdve intenzívebbé vált az uniós csatlakozásra való felkészülés. Horribilis összeg? fejlesztések valósultak meg. E fejlesztések a határforgalmi, a jár?r, informatikai és járm? eszközök beszerzésén túl el?segítették az állomány nyelvi képzését, és olyan informatikai alapú rendszerek kialakítását és bevezetését, amelyek lehet?séget biztosítottak egy uniós szint? határ?rizeti szisztéma m?ködtetésére.

Az integráció id?pontjában az igazgatóság állománya minden tekintetben készen állt a határ?rizeti, határforgalmi, idegenrendészeti és b?nügyi-felderít? munkában rá háruló követelményeknek eleget tenni.

Kérem, tekintse meg, milyen óriási fejl?dés következett be a kirendeltségeken és az igazgatóságon az épületállomány tekintetében.

>>>> G A L É R I A <<<<

Vincze István