Error
  • XML Parsing Error at 1:144. Error 9: Invalid character

Évzárás karácsonyi hangulatban

(2012. december 15.)

Békesség, hit, szeretet, reménység. E - Márai Sándor által harmóniába ötvözött - kifejezések s a bennük rejl? gondolatok, életérzések hatották át egyesületünk évzáró vacsoráját. A karácsonyi díszbe öltöztetett terem, az elhangzott versek, köszönt?k és énekek egyaránt az eljövetel "hírnökei" voltak, az áhítatos várakozást jelenítették meg. Az ünnepi hangulatot Janovics János elnök évet értékel? szavai oldották fel. Visszaemlékezése nyomán lélekben újra bebarangoltuk a Mátra-vidéket és Boldogk?vára környékét, ismét ellátogattunk a világörökség részét képez? Hollók? múzeumfaluba, újra megcsodáltuk a csengeri Makovecz-stílusú középületeket, bejártuk Dél-Erdély magyar vonatkozású történelmi nevezetességeit és turisztikai látványosságait. Felidéz?dtek bennünk az év során szervezett bowling-, teke- és lövészversenyek, melyeken igen szép eredményeket értünk el. Képzeletben újra ott voltunk a nyírbátori városi rendezvényeken: a majálisi f?z?versenyen, az Id?sek Világnapján, a kulturális seregszemlén, az ünnepségeken. Az élmények felelevenítését követ? tréfás tombolasorsolás után másnapba nyúlóan roptuk a táncot Pásztor István korosztályhoz igazított zenéjére.
Rendhagyó egyesületi összejövetel

(2012. december 05.)

A megszokottól eltér?en az elvégzett feladatok, tevékenységek számbavétele és a közeljöv? programjának megszervezése mellett els?sorban a megemlékezés és az ünneplés dominált a december havi soros összejövetelünkön. Kegyelettel tisztelegtünk a napokban sorainkból végleg eltávozott Diószegi József volt tagtársunk emléke el?tt. Köszöntöttük a hónap során születés- és névnapjukat ünnepl?ket, s mivel számosan voltunk ünnepeltek, a szokásosnál hangsúlyosabbak voltak a méltató szavak is. Az egyesület emléklapját és ajándéktárgyait Pócsi Imre vehette át 75. születésnapja alkalmából. A nap fénypontja az aranylakodalmukat ünnepl? Fodor Sándor és kedves párja, Mosolygó Ilona megköszöntése volt. A virágátadás, valamint az "Éljenek soká..." és a "Kis falumnak csendes templomában..." kezdet? dalok közös eléneklése után az érintett férj megható szavakkal emlékezett vissza a szeretetben együtt töltött fél évszázadra, kiemelve feleségének múlhatatlan érdemeit a család összetartásában és a kiegyensúlyozott háttér biztosításában. A poharak összekoccintása közben persze felidéztük a közelmúltban az Operett Színházban megtekintett "Marica grófn?" cím? darab legszórakoztatóbb mozzanatait, s jelenetekkel készültünk a karácsonyi ünnep jegyében szervezend? évzáró bálra is.
Tisztelgés el?deink emléke el?tt

(2012. október 30.)

Bens?séges ünnepség keretében emlékeztünk elhunyt el?deinkre együtt a Rend?rség kötelékében ma is aktív szolgálatot teljesít? volt határ?r állománnyal. Janovics János egyesületi elnök ünnepi beszédében Kosztolányi Dezs?t?l kölcsönzött versidézettel is igazolta, hogy határ?r el?deink hivatásszeretete, szakmai felkészültsége, embersége és erkölcsi tartása beleivódott személyiségünkbe, "beleégett" szívünkbe-lelkünkbe és mindennapi cselekedeteink vezérl? csillagává vált. Az ünnepség megható momentumaként évtizedes tagolásban hangzott el az elhunyt határ?rök neve, rendfokozata és beosztása. A nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál koszorút helyezett el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rend?r-f?kapitányság részér?l Cserpák Ferenc alezredes-szolgálatvezet?, Nyírbátor város Polgármesteri Hivatala képviseletében Tóth Viktor, a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség vezet?je Simonka Attila ?rnagy, valamint a határ?r nyugdíjas egyesület képvisel?i. A megjelentek közül számosan rótták le kegyeletüket egy-egy szál virág elhelyezésével. Az ünnepség befejezését követ?en megkoszorúztuk a határ?r h?si halottak emlékére a laktanya udvarán ez évben felállított emlékoszlopot is.
Emléktáblát avattak az obsitos határ?rök

(2012. október 27.)

Országosan is párját ritkító esemény zajlott le a volt Nyírbátori Határ?r Igazgatóságon, Fodor Sándor nyugállományú határ?r alezredes és segít?inek körültekint? szervezésében. A fél évszázada Békés- és Hajdú-Bihar megyéb?l sorállományú határ?r szolgálatra Nyírbátorba bevonult, ma már 70 éves obsitosok emléktábla avatásával örökítették meg az emlékezetükben megszépült, nosztalgiával felidézett történéseket. Az obsitos szakasz Dávid István örökös szakaszparancsnok vezényszavára katonás alakzatban vonult az ünnepség színhelyére, ahol Bagyinka György nyugállományú határ?r alezredes, volt zászlóaljparancsnok fogadta a jelentést. A Gyarmati Ferencné által elszavalt "Emlékezés a határ?rökre" cím? vers sokak szeméb?l könnyeket csalt el?. Az obsitos emlékez?k megköszönték parancsnokaiknak az áldozatos munkát, melynek gyümölcseként a félig gyerekekként bevonult fiatalemberek fizikailag és lelkileg meger?södve, tapasztalatokban gazdagodva, feln?tt férfiakként szereltek le. Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere a volt Határ?rség és a város szimbiózisáról ejtett kedves szavakat, megköszönve a határ?röknek a b?nmegel?zésben és a m?szaki mentésekben, szállításokban nyújtott elévülhetetlen segítséget. Bagyinka György a Határ?rség történetének felidézése mellett els?sorban a most felsorakozott volt sorkatonák h?si helytállását emelte ki. A felavatott emléktáblánál koszorút helyezett el dr Tarcsa Csaba ezredes, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Rend?r-f?kapitány, Balla Jánosné polgármester asszony, Janovics János nyugállományú határ?r alezredes, a nyírbátori határ?r nyugdíjas egyesület elnöke, valamint az obsitos határ?rök. Az obsitosok megkoszorúzták az elhunyt határ?rök emlékére állított kopjafát is. A f?kapitány úr ebéd el?tti pohárköszönt?jében kiemelte, hogy megható az az er?s elhivatottság és identitástudat, amellyel az obsitosok részér?l találkozott, s feladatának érzi ezen attit?d átplántálását a jelenlegi rend?ri és határrendész állományba is. A másfél évtizede évenként ismétl?d? találkozó színhelye jöv?re Kondoros lesz. Sok ilyen - nemes érzelmekt?l átitatott - összejövetelt kívánunk még az obsitos határ?röknek.
Mozgalmas hónap után...

(2012. szeptember 28.)

Mozgalmas, eseménydús hónapot hagytunk magunk mögött. Megtekintettük a közelmúltban az Ipari Parkban megnyílt, több embernek munkát biztosító repül?gép-alkatrész gyártó üzemet. Az ?szbe hajló id?járás utolsó ajándékát kihasználva, közös szalonnasütés keretében nosztalgiáztunk, elevenítettük fel a legkellemesebb nyári élményeket. A szüreti bál legmaradandóbb momentuma - a jó hangulatú nótázáson túl - ezúttal is az Orbán László népm?vész tagtársunk által felajánlott karikás ostor kisorsolása volt. Meleg szívvel fogadtuk az erd?bényei testvér egyesületet, viszonozva a nyár eleji szívélyes vendéglátásukat. Közösen vettünk részt a városi szüreti felvonuláson, korabeli jelmezekben, felvonultatva a régmúlt szüretek relikviáinak gazdag tárházát. A kikiáltók éles nyelv? rigmusokkal nemcsak a szüretet és a jó bort éltették, hanem elmaradhatatlanul "szájukra vették a fehér népet" is. A város közkedvelt csárdája által felszolgált ízletes vacsora elfogyasztása közben Soltészné Jolika erd?bényei m?vészn? hallgató nótákkal szórakoztatott bennünket. Ezt követ?en fergeteges mulatozás bontakozott ki, melyhez a talpalávalót - csakúgy, mint a szüreti bálon - Pásztor István zenész szolgáltatta, mindannyiunk nagy megelégedésére. Sokáig nem fogjuk elfelejteni ezt a tartalmas hónapot, f?leg pedig az erd?bényei barátainkkal együtt töltött kellemes órákat.
Bowlingverseny fiatalos lendülettel

(2012. augusztus 25.)

A hagyományokat tovább ápolva izgalmas bowlingversenyre került sor Nyírbátorban a fegyveres és rendvédelmi szervek nyugdíjas egyesületeinek részvételével. A megmérettetésre a házigazda Nyírbátori Határ?r Egyesület három csapatot nevezett, míg a Miskolci Hely?rségi Klub, a Szabolcs Honvéd M?szaki Hagyomány?rz? Egyesület, a Nyíregyházi Fegyveres Er?k és Rendvédelmi Szervek Klubja, a Nyíri Honvéd Egyesület, valamint a Debreceni Bocskai István Bajtársi Egyesület egy-egy csapattal képviseltette magát. A rendezvényt Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere nyitotta meg, méltatva a helyi határ?r nyugdíjas egyesület színvonalas munkáját, továbbá az egyesületek közötti versenyzés nemes hagyományának ápolását. A néz?k és csapattársak harsány biztatása mellett korukat meghazudtoló fiatalos lendülettel mérték össze erejüket a résztvev?k. A csapatversenyt a Bocskai István Bajtársi Egyesület nyerte a vendéglátók 3. számú csapata és a Fegyveres Er?k és Rendvédelmi Szervek Klubja el?tt. Egyéniben Szendi Csaba végzett az élen kimagasló teljesítménnyel, maga mögé utasítva Szentesi Istvánt, valamint Kemény Sándort. Valamennyien a Bocskai István Bajtársi Egyesület tagjai. A legeredményesebb n?i versenyz?nek járó díjat Tóthné Barna Julianna vehette át. Az eseménydús nap ízletes ebéd elfogyasztásával és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
Történelmi nyomkövetés Erdélyben

(2012. augusztus 18.)

Az elmúlt évben Székelyföldön tett látogatás után idén Dél-Erdély magyar vonatkozású történelmi és turisztikai nevezetességeinek eredtünk nyomába, Fábián Károly és Fábiánné Hangácsi Éva tagtársaink mindenre kiterjed? szervez? munkájának, kalauzolásának és magas színvonalú idegenvezetésének köszönhet?en. Szilágysomlyón a gótikus református templomban örömmel hallottuk, hogy milyen er?t jelent az önmagukat a Báthoriak somlyói ágából eredeztet? lakosságnak a Nyírbátorral meglév? eleven testvérvárosi kapcsolat. Nyomon követtük Ady Endre életútjának néhány kiemelked? állomását a zilahi kollégiumtól a Boncza kastélyon át a nagyváradi emlékházig, elszavalva ezen állomáshelyeken született kiemelked? verseit. Megcsodáltuk Bánffyhunyadon Európa legnagyobb kazettás mennyezet?, kalotaszegi terít?kkel pompásan díszített református templomát. Felemel? érzés volt tudni a tordai katolikus templomban, hogy l568-ban itt kiáltották ki Európában el?ször a nem katolikusok szabad vallásgyakorlását. Nagyenyeden nyomába eredtünk a Jókai által megírt két f?zfa történetének. A csaknem 400 éves gimnázium falai között pedig szembetalálkoztunk az egykori híres diákok, a Bólyaiak, K?rösi Csoma Sándor, Áprily Lajos és mások fényképeivel. A gyulafehérvári vár szomorú történelmi eseményre emlékeztetett bennünket: a Szent Mihály templomban hirdették ki l918. december 1-én Románia és Erdély "egyesítését", melyet a trianoni békediktátumok szentesítettek. A Hunyadiak, Fráter György és János Zsigmond szarkofágjának látványa viszont felejthetetlen élményt nyújtott. Alkenyér településen megkoszorúztuk a törökök ellen l479-ben vívott gy?ztes kenyérmezei csata emlékére emelt Kinizsi szobrot. Megigézett bennünket a vajdahunyadi vár monumentalitása, egyben kecsessége. A szánk ízét megkeserítette, hogy részletes magyar nyelv? felirat nem található a várkastélyban. Magos Déva vára alatt felidéztük a l2 k?m?ves balladáját. A nagyváradi XIII. századi Szent László templom után a bazilikát is felkerestük, ahol I. László királyuk hermája van elhelyezve. Mindeközben nagyon szép arborétumban jártunk Zsibón, gyönyörködtünk a kilátásban Királyhágón, megmásztuk a torockói Székelyk? nevezet? sziklát, megtekintettünk egy újonnan épült korszer? kolostort, s leereszkedtünk a tordai sóbányába is. A teljes megelégedettségünkhöz nagymértékben hozzájárult az igazán magyaros vendégszeretet, melyben a torockói vendégházban és Csernakeresztúron magyar vendéglátóink részesítettek bennünket.
Zempléni nevezetességek nyomában

(2012. július 21.)

Zemplén néhány gyöngyszemét, turisztikai látványosságát és történelmi nevezetességét tekintettük meg, Mátrai Zoltán tagtársunk kit?n? kalauzolása és idegenvezetése mellett. A tatárjárás után, II. Béla inspirálására épült Boldogk?vára a korábbi látogatóknak is újdonsággal szolgált, mert az eddig is gazdag kiállítási anyag Közép-Európa legnagyobb ólomkatona múzeumával b?vült. Vizsolyban a Károli Gáspár által fordított, 1590-ben nyomtatott els? magyar nyelv? bibliát néztük meg. Döbbenetes élményként hatott ránk Hejcén a koszovói szolgálatteljesítésr?l hazatér? szlovák katonákat ért repül?szerencsétlenség 42 áldozatának emlékére emelt szobor-kompozíció, melyet meg is koszorúztunk. Mogyoróskánt, e hegyek közé ágyazott ékszerdobozban, ebben az igazi turista paradicsomban többünkben megfogalmazódott a gondolat, hogy ide gyakrabban és hosszabb id?re vissza kell térni. A nap fénypontja Fony faluban volt, ahol a Mátrai házaspár hegyi üdül?házukban fejedelmi vendéglátásban részesített bennünket. Csodálatos hangulatú nap volt.
Újra átéltük a határ?rizetet

(2012. július 7.)

A csengeri határrendészeti kirendeltségre látogattunk el, eleget téve Kanyó Gábor kirendeltség vezet? szívélyes invitálásának. A felújított és korszer?sített "?rsön" az Alezredes Úr által prezentált színes tájékoztatóból megtudtuk, hogy biztonsággal ?rzik a 66 km hosszúságú román-ukrán határszakaszt, és igen eredményesek a tiltott módon becsempészett jövedéki termékek felderítésében. A gigantikus méret? és átereszt? képesség? átkel?helyen jóles? érzéssel konstatáltuk, hogy évente közel kétmillió embert léptetnek át kulturáltan, egymegállásos rendszerrel. Egy pillanatra újból aktív határ?rnek éreztük magunkat. Megelevenedett az egykori határ?r élet, és er?s érzelmi impulzusokat váltottak ki bel?lünk a felidézett élmények. Megtekintettük Csenger város nevezetességeit: a Makovecz-stílusban épült polgármesteri hivatalt, az általános iskolát, a városi sportcsarnokot, és az adventista templomot. Az iskola gótikát idéz? aulájában és az adventista templom el?tt csodálattal és elismeréssel adóztunk a szemet kápráztató építészeti remekm?vek el?tt. A XIV. században épült kora gótikus református templom láttán megállapítottuk, hogy múlt és jelen nemcsak hogy megférnek egymás mellett, hanem harmóniába ötvözött esztétikai látványosságot képesek nyújtani. A Szamos partján elfogyasztott babgulyás és a Kanyó-mama szatmári, szilvalekvárral töltött ízes fánkja betet?zte e szép napot, és megadta az alaphangot a további kellemes eszmecseréhez. Köszönjük.
Határ?rök véd?szentjére emlékeztünk

(2012. június 27.)

Szent Lászlóra, a határ?rök véd?szentjére, a törvényalkotó királyra, a bels? rend megszilárdítójára, a n?k és elesettek gyámolítójára, az egyház megújítójára, az ország védelmez?jére emlékeztünk a Rend?rség állományában ma is aktív szolgálatot teljesít? volt határ?rökkel együtt. Báthori Gábor múzeum igazgató-helyettes ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az ország biztonságának garantálása, a határok sérthetetlensége elévülhetetlen feladat volt a nemzetállamok kialakulásától kezdve, és maradt a megváltozott schengeni viszonyok között is. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével és koszorút helyezett el az elhunyt határ?rök emlékére a határ?r nyugdíjas egyesület által állított kopjafánál Dr. Tarcsa Csaba ezredes megyei rend?r-f?kapitány és Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere. Koszorút helyezett el továbbá Gáll József alezredes-szolgálatvezet?, Kanyó Gábor alezredes, a csengeri határrendészeti kirendeltség vezet?je, Dr. Kánya Zoltán alezredes, nyírbátori rend?rkapitány, valamint a határ?r nyugdíjas egyesület elnöksége. A felemel? ünnepség méltó aktusa volt a határ?r hagyományok ápolásának.
Mátra-vidéki élménygy?jtés

(2012. május 19.)

A Mátra-vidék három gyöngyszemét, Egerszalókot, Parádsasvárt és Bogácsot vettük uticélul. Egerszalókon a barlanglakások látványa visszavarázsolt bennünket népünk távoli múltjába. Érdekességként szolgált megtudni, hogy a barlanglakások egy részét ma is használják kamrának és pitvarnak. A vállalkozó szellem?ek a világon is ritkaság-számba men? természeti képz?dményhez, a sódombra is felgyalogoltak. Parádsasváron igazi esztétikai látványosságot nyújtott a Károlyi-kastély. Vásárlásra csábítottak az üvegcsiszoló m?helyek remekei. Bogácson szórakoztató m?sorral egybekötött f?z?versenybe csöppentünk. Itt rendezték meg a X. országos f?z?-, sütemény- és grillbajnokságot. Nagy örömünkre a megyénkbeli Nagyszekeres-Kisszekeres-Rozsály-Nemesborzova egyesített csapata nyerte meg a f?z?verseny kiemelt f?díját a tengeri kásás töltött káposztával és a kötözött levessel. Magától értet?dik, hogy eleget tettünk a gy?ztesek szívélyes invitálásának, s a "hazai" finomságokból ebédeltünk meg. A hazaúton zengett a busz a közkedvelt nótáktól és népdaloktól.
Feltölt?dés a városi majálison.

(2012. május 1.)

A kikapcsolódást, feltölt?dést és az együttlét örömét ötvöz? szép napot töltöttünk el a nyírbátori városi majálison. Amíg f?tt a kondérban a Kovács Tibor által felajánlott, és a 70. születésnapját ünnepl? Szabó Gy?z? vezényletével készített birkagulyás, valamint rotyogott a fazékban a Szabó Gy?z?né irányította n?i csapat ízes töltött káposztája, addig jól szórakoztunk a Bátori Mazsorett Csoport szemet gyönyörködtet?, illetve a Varga Trió és Rostás Tünde fülnek kellemes m?során. A VI. Bográcsbajnokság eredmény hirdetése tovább növelte jó hangulatunkat, hiszen a töltött káposztát II. helyezéssel honorálta a zs?ri, de dicsér? szavakkal illette a birkagulyás pikáns ízét és gazdag f?szerezettségét is. A kötetlen együttlétet Pataki Attila és Demjén Ferenc könny?zenei koncertje szakította félbe, de ezen cseppet sem bosszankodtunk, mivel nagy élményt nyújtott valamennyiünk számára.
Látogatás egy él? múzeumfaluba

(2012. április 14.)

Hazánk egyik "ékszerdobozába", a világörökség részét képez? Hollók?re látogatottunk. Megcsodáltuk az 1900-as évek elején mai formáját elnyert Ófalu kontyolt nyeregtet?s parasztházait, melyeknek homlokfalát faragással díszített faoszlopos, deszkamellvédes tornácok szegélyezik. Hallgattuk az él? múzeumfalu palóc lakóinak jellegzetes, ízes beszédét. A babamúzeumban, a tájházban, a postamúzeumban, a várban, a 19. századi fatornyos katolikus templomban tanulmányoztuk a korabeli és jelenkori parasztcsaládok sajátságos életmódját, lakását, bútorait, viseletét és gazdasági eszközeit. A házakba betérve jó érzéssel konstatáltuk, hogy a falusi élet páratlan példáját sikerült itt meg?rizni. A kirándulás keretében megtekintettük a Szécsény-i Forgách-kastélyt, a Rákóczi-szabadságharc egyik bölcs?jét. Büszkeség lett úrrá rajtunk, mikor kinéztünk az emeleti kiállító termekb?l a kastély melletti síkságra, ahol az 1705-ös országgy?lés II. Rákóczi Ferencet Magyarország vezérl? fejedelmévé választotta.
Ígéret a töretlen folytatásra

(2012. március 22.)

"Eseményekben gazdag, színes, vonzó programokkal teli évet hagyott maga mögött a Nyírbátori Határ?r Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület tagsága." E szavakkal nyitotta meg az évértékel? taggy?lést Bücs János elnök. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével és épít? hozzászólásával Tarcsa Csaba ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rend?r-f?kapitányság vezet?je, valamint Tóth Sándor nyugállományú ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Szabolcs megyei elnöke. Természetesen tagként a résztvev?k között foglaltak helyet és véleményt is nyilvánítottak az Igazgatóság korábbi vezet?i, tábornokai is. Az egyesület tagsága az elmúlt évben kirándulás keretében megfordult Esztergomban, Visegrádon, Miskolc-tapolcán, Lillafüreden, a hortobágyi hídi vásáron és Epona lovasfaluban, a sóstói vadasparkban és falumúzeumban. Felejthetetlen napokat töltöttünk Erdélyben. Tovább ápoltuk elmélyült kapcsolatunkat az erd?bényei nyugdíjas klubbal, akikkel együtt emlékeztünk meg I. Lászlóról, a Határ?rség véd?szentjér?l. Számtalan éremmel tértünk haza a nyugdíjas egyesületek regionális versenyeir?l. Új színt vittünk a városi rendezvényekbe a majálisi f?z?versenyen, a grillez? versenyen, a szüreti felvonuláson, a Bátor Karácsonyon stb. Gyümölcsöz? kapcsolatot ápolunk a térség honvédelmi és rendvédelmi nyugdíjas egyesületeivel, valamint a megyei Rend?r-f?kapitánysággal. A tisztújítás után a régi-új elnök megköszönte a leköszön? elnökségnek az önzetlen fáradozást, az új elnökség nevében pedig ígéretet tett a töretlen folytatásra.
Bens?séges n?napi köszöntés

(2012. március 9.)

Bens?séges ünnepség keretében köszöntöttük n?társainkat a Nemzetközi N?nap alkalmából. Bücs János elnök bevetet? gondolataiban finom distinkciót tett a bájos, hódításra termett hölgy, a gyermekét feltétel nélkül, odaadással szeret? anya és a követelményeket támasztó szül? között. Antoni Sándor: N?napi köszönt? cím? versével fejezte ki hálánkat a családi fészek melegéért, az élet viharában való szüntelen helytállásért. A helyi általános iskolai csoport színes m?sorral fokozta a meghitt hangulatot. Hankóczi Béla tagtársunk köszönt?jének végkicsengése szerint habár a n?i lélek örökké rejtve marad el?ttünk, mint ahogyan a n?i ideál is történelmi koronként változik, egy dolog örök és változatlan: az emberi létezés csak velük lehet teljes, boldogság csak velük képzelhet? el. Az ünnepeltek a hagyományoknak megfelel?en ezúttal is töltött káposztával vendégelték meg az ?ket köszönt? férfiakat. A rendezvény keretében kívántunk hosszú, boldog életet a március hónapban névnapjukat és születés napjukat ünnepl?knek, továbbá szívb?l gratuláltunk a nyugdíjas egyesületek régiós borversenyér?l arany, ezüst és bronzérmekkel hazatért Gebri Gábor tagtársunknak.
Fergeteges télkerget?

(2012. február 24.)

Felejthetetlen élményeket nyújtó zenés-táncos összejövetellel búcsúztattuk a telet. A sziporkázóan ötletes farsangi szösszenetek még a halvér?eket is kacajra fakasztották. El?ször a bohóc "trükkjein" szórakoztunk, majd King-Kong cammogott a képzeletbeli színpadra, általános riadalmat keltve. Sepr?nyélen repültek be a boszorkányok, s félelmetes "túlvilági" táncházat rögtönöztek. "Felkavaró" látványt nyújtott az egész teret betölt?, perg?-forgó argentin táncos. Dilemmában voltunk, kinek az oldalára álljunk a hatgyermekes fatolvaj és a színvonalban hozzáereszked? "közeg" drámainak cseppet sem mondható konfliktusában. A tet?fokára hágott hangulatot tovább fokozta a férfib?l eladósorba avanzsált, még érintetlen menyasszony, és a n?b?l kér?vé változott, "jó kiállású" v?legény házasságkötési ceremóniája. A kulináris élvezeteket a város közkedvelt csárdája által felszolgált fogópálinka, valamint a b?séges és ízletes hurka-kolbász vacsora garantálta. A tombolasorsolás izgalmait feloldandó Mátrai Zoltán megcserdítette a f?díjként elnyert karikás ostort, melyet Orbán László határ?r-népm?vész bajtársunk ajánlott fel. Ezt követ?en a következ? napba átnyúló táncmulatság vette kezdetét, melyhez a zenét Pásztor István szolgáltatta, valamennyiünk megelégedésére.